Adatvédelmi tájékoztató

A jelen adatvédelmi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. rendelkezései alapján az alábbiakról tájékoztassuk:

Hozzájáruló nyilatkozatát bármikor ingyenesen, indokolás nélkül visszavonhatja, amennyiben a lentiekben olvasható e-mail címre, vagy postai címre eljuttatja hozzánk a visszavonását tartalmazó nyilatkozatát. Ebben az esetben a továbbiakban reklámot nem küldhetünk az Ön e-mail címére.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, melyet a jelen „Adatvédelmi tájékoztató” elfogadására utaló „checkbox” bejelölésével ad meg. Hozzájárulása alapján a személyes adatait marketingkommunikációs célokból is felhasználhatjuk, melynek kapcsán Önnek - az általunk meghatározott időközönkén t- a Krasznár és Fiai Szakkönyvesbolt szolgáltatásaival kapcsolatos hírlevelet, vagy egyéb tájékoztatást küldjünk az Ön megadott e-mail címére. Az Ön hozzájárulása alapján adatait felhasználhatjuk az Önnel történő kapcsolatfelvétel, szolgáltatástájékoztatás, panaszkezelés, igényfelmerülés, közvetlen üzletszerzés, továbbá az általunk szervezett promóciókban történő részvétel céljából. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos feladatok végrehajtását kizárólag a Krasznár és Fiai Szakkönyvesbolt alkalmazottai végzik, az adatait harmadik személyek részére nem továbbítjuk az Ön kifejezett külön hozzájárulása nélkül.

Az adatkezelés időtartama az adatkezelés céljának megvalósulása, de legfeljebb a személyes adat átadásától számított öt év.

Ön felhatalmazza a Krasznár és Fiai Szakkönyvesboltot a személyes adatainak automatizált formában való kezelésre, és a kezelt adatok alapján történő automatikus döntéshozatalra.

A továbbiakban Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását, amelyet 30 napon belül írásban kötelesek vagyunk - megfelelő jogi és ténybeli indokolás mellet - elbírálni. Az Ön adatait töröljük amennyiben azt kéri, az adatkezelés célja megszűnt, az adatkezelés ideje lejárt, vagy azt az adatvédelmi hatóság, vagy bíróság elrendelte.

Önt megilleti a tiltakozás joga a személyes adatinak kezelése ellen, amelyet annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül kötelesek vagyunk megvizsgálni, s annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hoznunk, amelyről Önt tájékoztatjuk. Ha az Önt tiltakozásának megalapozottságát megállapítást nyer, az adatkezelés - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetésre, és az adatok zárolásra kerülnek, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni kell mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adat korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha Ön az így meghozott döntéssel nem ért egyet, illetve ha a fenti határidőt eredménytelenül telik el, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak sérelme esetén panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) is.

Az adatkezelő neve: Krasznár és Fiai Szakkönyvesbolt (székhelye: 1071 Budapest, Damjanich u. 39.; tel.: 06-1-322-1485; e-mail címe: krasznaresfiai@t-online.hu; képviselője: Mazura Katalin).